Kemijski laboratorij

Kemijski laboratorij nalazi se unutar prostora Brodarskog instituta, Avenija V. Holjevca 20. U laboratoriju se analiziraju uzorci oborine i frakcije lebdećih čestica PM2,5 i PM10. U uzorcima oborine određuju se anioni i kationi (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mg2+ i Ca2+) te pH i el. vodljivost. U uzorcima čestica PM2,5 određuju se anioni i kationi (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mg2+ i Ca2+), a u uzorcima čestica PM10 se određuje benzo(a)piren, benz[a]antracen, krizen, benzo[b+j+k]fluoranten, dibenz[a,h]antracen, indeno[1,2,3-cd]pirena i benzo[g,h,i]perilen.

2013. godine laboratorij je akreditiran po normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za određivanje aniona i kationa u oborini metodom IC, a u narednim godinama područje akreditacije je prošireno za još nekoliko metoda: određivanje masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM10 i PM2,5, određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika na česticama PM10 metodom plinske kromatografije vezane na spektrometriju masa i određivanje aniona i kationa na česticama PM2,5 metodom ionske kromatografije.

Proširenje kemijskog laboratorija na sadašnje stanje potaknuto je projektom Europske unije "PHARE2006" "Uspostava državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka" te je uređen moderan laboratorij koji zadovoljava potrebne uvjete za analizu uzoraka oborine i čestica. Opremu Kemijskog laboratorija DHMZ-a možete pogledati ovdje.

Dalja modernizacija laboratorija nabavom instrumenata i pomoćne opreme, očekuje se u sklopu projekta "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka - AIRQ" te "Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC".