Istraživanje kvalitete zraka

Istraživanje kakvoće zraka uključuje efekte kakvoće zraka na zdravlje ljudi, okoliš i klimu. Sve veći problem današnjice postaje zagađenje zraka s obzirom na kontinuirani i dugotrajni utjecaj na zdravlje stanovništva, a posebice urbane populacije. Zagađenje zraka uzrokuje raniju smrtnost više od 350,000 europljana godišnje te izaziva oštećenja respiratorni sustav mnogih drugih. Prema rezultatima istraživanja Svjetske zdravsvene organizacije (World Helth Organization, WHO, 2003) sitne, lebdeće čestice, ozon i dušični dioksid razorne su komponente zagađenja zraka koje ozbiljno ugrožavaju zdravlje, povećavajući broj kardiovaskularnih i respiratornih bolesti kao i rak pluća.

DHMZ u području zaštite čovjekove okoline posebnu pažnju posvećuje kvaliteti zraka. Proučavanje i poznavanje fizikalnih procesa u atmosferi omogućuje praćenje, kontrolu i prognozu stanja kvalitete zraka u prizemnom sloju i na visini. Znanje i podaci koriste se pri izradi različitih studija utjecaja na okolinu neophodnih kod planiranja i održavanja energetskih objekata, prometnica, građevinskih i industrijskih objekata i slično.

Osnovna područja istraživanja su:

  1. Fizikalna svojstva, sastav i kemijske transformacije glavnih polutanata u atmosferi sumpornog dioksida, dušičnih oksida, ozona, čestica.
  2. Razvoj modela za kakvoću zraka i evaluacija modela

Slika. Shematski prikaz procesa koji se simuliraju u atmosferskom kemijskom modelu.