Publikacije o kvaliteti zraka
Publikacije o kvaliteti zraka

Plan djelovanja za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom (naručitelj MZOPUG)
Emisije NO2 (t/godina) korištene u EMEP4HR modelu na 10 km x 10 km horizontalnoj rezoluciji (lijevo) AOT40 za šume g/m3.hours (desno)
SOMO35 u ppb.days Vrijednosti su dobivene iz mjerenja.
Izvješća o stanju okoliša Republike Hrvatske - dio Zrak, (naručitelj AZO)
Slika 2. Prostorna razdioba srednjih godišnjih koncentracija (mg/l) i srednjeg godišnjeg taloženja (kg/ha) iona sulfata (SO4-2), nitrata (NO3-) i amonija (NH4+ ) za razdoblje 2006.-2008.
Preliminarna procjena kakvoće zraka na teritoriju Hrvatske

Svrha procjene bila je utvrditi stupanj onečišćenosti za sve onečišćujuće tvari za koje postoje podaci o emisijama onecišćujućih tvari, podaci mjerenja i/ili podaci proracuna matemetickim modelima, te izraditi podloge za zoniranje podrucja Hrvatske s obzirom na prostornu razdiobu emisija onecišćujućih tvari, zadane kriterije i kategorizaciju kakvoće zraka, geografska obilježja i klimatske uvjete koji su znacajni za praćenje kakvoće zraka.

Slika 3. Prijedlog zona i aglomeracija (lijevo; digitalizirana karta Hrvatske s orografijom i ucrtanim županijskim granicama i granicama pojedinih zona) i pojedinačnih izvora emisija (desno)